UIB

UIB (3)

Eleccions Junta de PAS de la UIB

Ens adreçam a tu per presentar-te la nostra candidatura per a les pròximes
eleccions a la Junta de PAS de la nostra universitat, la UIB.


La candidatura està formada per una combinació de persones amb experiència
i d'altres noves incorporacions, totes elles amb molta il·lusió de representar-vos
a la pròxima Junta de PAS. Per això, és important que el dia 21 de març ens
donis el teu suport votant la nostra candidatura.


La nostra intenció és aconseguir tot un seguit de reivindicacions que entenem
que són molt importants per als treballadors del col·lectiu PAS de la Universitat
de les Illes Balears.

A continuació, us les exposem estructurades entorn de cinc
grans blocs: millores laborals, millores normatives, Programa d'Intercanvi
d'Allotjaments Universitaris del PAS, millores per al Pla d'Acció Social i millores
en formació.

Millores laborals


 Impulsar la creació d'una comissió de treball que faci un estudi exhaustiu
de les diferències salarials dels funcionaris de la UIB respecte de les
d'altres administracions públiques.
 Lluitar perquè els interins puguin cobrar la carrera professional amb
caràcter retroactiu.
 Crear una comissió per a la transparència a la concessió de
gratificacions.
 Agilitar la cobertura de llocs de treball en els serveis que es trobin
afectats per baixes, absències, etc. Reorganitzar serveis (estudi de les
necessitats reals dels diferents serveis).
 Recuperar la flexibilitat a l'hora de gaudir dels dies de vacances.
 Proposar nivells mínims C2-18, C1-20, A2-23 i A1-25 per equiparar-los
amb els d'altres administracions públiques.
 Proposar escales del grup B per facilitar la promoció dels graduats en
cicles formatius superiors.
 Analitzar i millorar la seguretat i la higiene en el treball amb sistemes de
detecció i prevenció de malalties causades per l'estrès en els llocs de
feina.
 Reducció gradualment la jornada laboral a partir dels 60 anys.
 Millorar l'acord de teletreball.
o Revisar els criteris dels barems.
o Revisar el màxim del 33% dels funcionaris i funcionàries que poden gaudir del
teletreball al mateix temps.

 Ampliar l'horari d'estiu els mesos de juny i setembre d'acord amb el
calendari escolar.
 Proposar la creació d'un sistema de reconeixement al desenvolupament
excepcional de les funcions del lloc de treball, i que es consideri un mèrit
puntuable als processos selectius del PAS de la UIB.
 Impulsar la creació d'un procés d'acompanyament/mentoring al personal
nouvingut del PAS, amb la posada en marxa i el seguiment d'un
procediment de formació, avaluació i reconeixement als mentors de cada
servei/unitat.

Millores normatives


 Consolidar en un acord totes les qüestions de jornada, vacances i
permisos, i analitzar-ne possibles millores.
 Elaborar un catàleg de funcions actualitzat, concret, amb una justificació
adequada de les tasques a realitzar.
 Estructurar el catàleg de llocs de treball per adequar els coneixements i
capacitats requerides als llocs de treball.
 Revisar la normativa de la borsa d'interins i del Capítol VI.
 Programa d'intercanvi d'allotjaments universitaris del PAS
 Impulsar l'intercanvi i proposar millores de la infraestructura de la
residència de la UIB per continuar en el programa.
 Obrir la possibilitat de crear un programa d'intercanvi europeu.

Millores del Pla d'Acció Social


 Actualitzar la cobertura d'Acció Social i els imports perquè estiguin més
ajustats a la realitat dels preus de mercat i a l'aplicació del criteri
d'equitat.
 Establir una ajuda mensual pel fet de tenir fills menors de 18 anys o per
atendre familiars amb situació de dependència.
 Recuperar les ajudes per a les matrícules universitàries dels fills.
 Recuperar les ajudes de matrícules universitàries d'estudis de postgrau.

Millores en Formació

 Negociar que les estades de formació computin en el barem de cursos
de formació i no només com a hores de treball.
 Negociar que la comissió de formació de la Junta de PAS tingui accés a
les enquestes de detecció de necessitat de la formació.
 Actualitzar els cursos en funció de les necessitats del lloc de feina.

Els companys d'UGT volem aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a
tots els membres de la Junta de PAS per l'esforç i la feina en totes les
negociacions i reunions que feim.

El més important per a nosaltres és posar
totes les nostres energies en el que encara ens queda per atènyer. Per això,
per la feinada que ens queda per fer... necessitem el teu vot, te'l demanem!!!

 

Candidats i candidates:

 
Aina Núñez Carrillo
Miquel Roig Figuerola
Isabel M. Perelló Bisellach
Guillem Mayol Pol
Margarita Calderón Blanco
Gustavo Peña Kolflaath
Carolina Estapé Pujol
Joan Bosch Cladera
Maria del Carmen Mateu Alcover
Jose Luís Ortego Hernando
M. Josefa Fernández Bergillos
Llorens Oliver Sastre
Amparo Sánchez Tapia
Joan Alcover Llinàs
Francisca Noguera Torrens
Rosario López Jiménez
Virginia Ramón Álvarez
Margarita Dols AmengualEL PAS, SEMPRE ENDAVANT: CAP PAS ENRERE!

Leer más ...

Eleccions sindicals de PDI a la UIB

AQUESTS ANYS HEM ACONSEGUIT, entre d’altres:

Aquesta legislatura ha estat marcada per la COVID-19, però també per iniciatives dels sindicats i dels rectorats que han contribuït a aconseguir part dels compromisos del programa electoral, així com d’altres reivindicacions, del període 2019/2023:

 • Reapertura de les negociacions amb Conselleria per a una vertadera Carrera Professional del PDI.
 • Millorar les condicions de PDI quant a climatització (encara en procés)
 • Compromís del vicerector de revisar el procediment dels quinquennis.
 • Reconeixement per part de Secretaria General de tota la docència que fan els Ajudants, encara que siguin més de 60 hores anuals. 
 • No aplicació del RD Llei 14/2012 (Llei Wert). Hem aconseguit que no es penalitzi el fet de no tenir un sexenni “viu”. 
 • Es va presentar una proposta d’acord normatiu per a la flexibilització i regulació de vacances i permisos del PDI. Tot i què aquesta proposta està aturada per part del rectorat, s’ha establert el procediment de sol·licitud de permisos per assumptes personals.
 • Adequació del personal PCD interí quant al seu enquadrament en l'estructura de la universitat: mèrits a valorar, representació en òrgans, complements, etc.
 • Estabilitat laboral per a tots els AjDr a PCDi, PCD o TU, en funció de la seva acreditació.
 • Compromís de promoció del PDI acreditat tant laboral com funcionari.
 • Major regulació i transparència de la contractació del personal laboral.
 • Tenir en compte en moltes avaluacions (complements, sexennis) situacions personals o circumstàncies en què s'ha trobat la persona interessada (baixes mèdiques, permís de maternitat, etc.).
 • Hem estat vigilant davant les continues mesures del Consell de Direcció que afecten directament a les condicions laborals del PDI, posant de manifest el nostre descontent.

PROPOSTES 2023-2027

RECONEIXEMENT RETRIBUTIU I CONDICIONS    LABORALS

Continuarem amb la negociació amb la Conselleria per aconseguir l’establiment d'una carrera professional per al PDI, independent del complements retributius de la CAIB,  d'acord amb la què actualment tenen els col·lectius de l’Administració General de la CAIB, el personal de l'Ibsalut i els nostres propis companys del PAS de la UIB. Hem de garantir uns criteris acceptables, racionals i què siguin possible de cumplir. 

 • Continuarem lluitant per al reconeixement de totes les tasques realitzades pel professorat: activitats docents no lectives, participació en tribunals de TFG i TFM, gestió de pràctiques externes, coordinació d’assignatures, coordinació de curs o mòdul, activitats d’internacionalització, etc. 
 • Davant l’aprovació imminent de la nova Llei d’Universitats (LOSU), estarem vigilants per tal de garantir que les persones que ocupin actualment places de PDI contractat de la UIB tinguin una cobertura i transició adequada
 • Elaboració d’un nou conveni col·lectiu amb les millors condicions laborals i retributives per a les noves figures contractuals emanades de la LOSU.
 • Dignificació de les figures predoctorals, d’Ajudant Doctor (AjD) i professorat Associat (As)
 • Lluitarem per l’adequada regulació dels contractes predoctorals a la UIB.
 • Increment retributiu per equiparació proporcional a un TU/PCD/PPL. 
 • Accés als complements autonòmics de docència i investigació, amb retribució proporcional a la dedicació docent. 
 • Reconeixement de responsabilitats docents i de gestió.
 • Processos transparents de contractació de professorat As i AjD.
 • Reclamacions per a la justa retribució del PDI
 • Increments retributius dels complements de nivell per a l’equiparació a altres cossos de l'Administració General de l'Estat. Proposam un nivell 30 per a Catedràtics i un nivell 29 per a TU/PCD/PPL, així com equiparació dels complements específic i de destinació.
 • En casos de reducció de jornada, reclamam la no penalització amb la pèrdua total dels complements. Es proposa en aquest sentit la revisió del punt  5 de l’Art. 3 del decret de complements de la CAIB.
 • Increment salarial dels AjD proporcional a l’augment de càrrega docent que pot suposar a la UIB l’aplicació de la LOSU.
 • Actualització de les quanties dels complements autonòmics de docència, investigació i excel·lència investigadora segons els increments retributius acordats i aprovats des del decret 7/2017 del 10 de febrer.

 • Establiment d’un pla de reposició per jubilació que garanteixi un adequat relleu generacional. Planificació de la substitució dels sèniors que es jubilin, amb dotació  pressupostària, i amb una previsió de la contractació amb una antelació d’un mínim de 3 anys. 
 • Revisar i agilitzar el sistema de substitució del PDI absent temporalment. Les baixes sempre s’han de cobrir, encara que siguin de curta durada. 

RACIONALITZACIÓ DEL SISTEMA D'AVALUACIÓ DEL PDI

 • A nivell estatal:
 • Exigim un sistema d'Acreditació i Avaluació del Professorat objectiu i transparent. 
 • Presència i defensa sindical en les comissions de les agències d'Avaluació i Acreditació tant estatals com autonòmiques.
 • Barems objectius i negociats que permetin l'autoavaluació en els processos d'avaluació i acreditació a nivell estatal: acreditació ANECA, avaluació activitat investigadora (sexenni) i activitat de transferència (sexenni de transferència). 
 •  A nivell de la UIB:
 • Sistema o pla de suport que permeti al PDI abordar les diverses sol·licituds d’avaluació amb eficàcia. 
 • Còmput de tots els aspectes de l'activitat professional que es trobin recollits en les diferents normatives.    
 • Garantir la revisió del procediment de sol·licitud de quinquennis.
 • Presència i defensa sindical en els diferents fòrums de presa de decisions.
 • Sol·licitem que els canvis en la normativa es produeixin de manera progressiva per donar temps a l'adaptació de les persones afectades.

ESTATUT DEL PDI

És el marc que ha de regular tots els aspectes de la vida laboral del professorat universitari (estructura, drets i deures, funcions i dedicació) i permet que hi hagi una promoció horitzontal i vertical del PDI mitjançant mecanismes de promoció interna i que tota la seva tasca docent, investigadora, de transferència i d'extensió universitària es valori realment.

S'hi han de recollir totes les situacions administratives del personal docent i investigador: mobilitat, processos de provisió de llocs de treball, jornada laboral, jubilació, compatibilitats i incompatibilitats, vacances, permisos i llicències, etc.

Cal recordar que des de l'aprovació al novembre de 2007 de la LOM-LOU hi havia un termini d'un any per aprovar aquest Estatut, pel que portem més de 19 anys de retard i amb unes negociacions molt paralitzades. En la LOSU en el seu article 75, punt 4, estableix  que la regulació de la dedicació del PDI funcionari es regularà en el “Estatuto del personal docente e investigador universitario”, tornant a establir en la seva disposició final dècima un termini límit per a l’aprovació d’aquest estatut. 

Com a sindicat amb representació estatal amb capacitat negociadora en aquest nivell, exigirem reprendre les negociacions de l'Estatut del PDI i la seva aprovació immediata.

Ara, més que mai, Nosaltres. 

Leer más ...
Suscribirse a este canal RSS

Coneix-nos

Sectors

Serveis

 • Assessorament laboral.
 • Atlantis - Cobertura de protecció en cas d'atur.
 • Caixa de resistència.
 • Descomptes per afiliats.
 • Formació Professional.
 • Formació ocupacional.
 • Formació sindical.
 • Habitatge social.
 • Oficina tècnica de prevenció de riscos laboral.
 • Servei d'informació social.
 • Servei lingüístic.

Enllaços d'interès

SEGUEIX-NOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".