Incapacitat permanent

– La vida amb incapacitat permanent
– Permís retribuït de 5 dies per a cura de familiars o convivents.

Què és la Incapacitat permanent?
És una prestació econòmica atorgada per la Seguretat Social que, en la seva modalitat contributiva, tracta de cobrir la pèrdua de rendes salarials o professionals d’una persona quan sofreix una malaltia, accident o i veu reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral presumiblement de manera definitiva.

Existeixen quatre tipus d’incapacitat permanent, la parcial, -que ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment per a aquesta professió-, la total –que inhabilita al treballador per a la seva professió habitual, però pot dedicar-se a una altra diferent, l’absoluta per a tot treball, -que inhabilita al treballador per a tota professió o ofici-, i la gran invalidesa, que s’atorga quan el treballador necessita l’assistència d’una altra persona per als actes més essencials de la vida.

Quin tipus de malalties poden provocar la incapacitat?
Les incapacitats permanents poden estar derivades de malalties o accidents greus com el càncer, ictus, diferents cardiopaties, alzheimer, artritis, depressió, Epoc, Esclerósis Múltiple o demència, entre altres.

A vegades, prové de malalties que provoquen incompatibilitat amb algunes professions, però no existeix una llista oficial de malalties de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Quins requisits cal complir?
Els requisits varien en funció dels graus d’incapacitat permanent, per a rebre aquesta prestació és necessari no haver complert l’edat prevista per a la jubilació o no reunir els requisits per a accedir a ella, estar afiliat a la Seguretat Social i en situació d’alta o assimilada.

En el cas que la incapacitat derivi d’una malaltia comuna, seran necessaris uns períodes mínims de cotització en funció de l’edat, però si la incapacitat deriva d’un accident laboral o una malaltia professional, no és necessari període previ de cotització.

Quant temps dura la incapacitat permanent?
Una pensió d’incapacitat permanent pot durar fins a la jubilació, moment en el qual passa d’incapacitat permanent a jubilació, però pot ser revisada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social qui pot rebaixar o augmentar el grau de la incapacitat o fins i tot retirar-la.

Quant es cobra per la incapacitat permanent?
La quantia d’aquesta retribució està determinada per la base reguladora i el percentatge que s’aplica segons el grau d’incapacitat.

Per a una incapacitat permanent parcial consisteix en una indemnització a tant alçat (24 mensualitats de la base reguladora que va servir per al càlcul de la incapacitat temporal). Per a una total, suposa el 55% de la base reguladora. S’incrementarà un 20% a partir dels 55 anys quan per diverses circumstàncies es presumeixi la dificultat d’obtenir ocupació en activitat diferent a l’habitual. L’absoluta és del 100% de la base reguladora i la quantia de la gran invalidesa s’obté d’aplicar a la base reguladora el percentatge corresponent a la incapacitat permanent total o absoluta, incrementada amb un complement.

El més llegit

Picture of UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics és una federació d'UGT dedicada a defensar els drets i els interessos dels treballadors dels serveis públics d'Espanya.